Poniedziałek, 21 października 2019 Celiny Eli Urszuli
Szukaj w Internecie
Szukaj w Polibuda.info
Polibuda.info » Studia » Stypendia   Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o ważnych sprawach dotyczących stypendiów oraz projektach Komisji Socjalnej - ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ MAILINGOWĄ.
http://sam.samorzad.pw.edu.pl/mailman/listinfo/stypendia

Politechnika Warszawska obejmuje swoich studentów i doktorantów systemem pomocy materialnej. Podstawowym jej składnikiem jest Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, utworzony z dotacji z budżetu państwa. Poza nim Uczelnia posiada Własny Fundusz Stypendialny oraz otrzymuje dodatkowe środki, takie jak dotacje przeznaczone na stypendia ministra.W razie pytań i wątpliwości jedyną osobą, która może udzielić wyjaśnień jest przewodniczący Komisji Socjalnej ks/at/samorzad.pw.edu.pl.
Pomocą mogą również służyć wszystkie wydziałowe komisje stypendialne.
Redakcja Polibuda.info nie udziela żadnych informacji związanych z treścią tej strony.Na skrótyKomunikaty


Terminy składania wniosków o stypendia
Wnioski o stypendia należy składać do dnia 15 października 2013r.
Złożenie wniosku o stypendium socjalne lub specjalne dla niepełnosprawnych po w/w terminie skutkuje przyznaniem stypendiów od miesiąca następnego po dacie wpłynięcia wniosku.

Próg dochodu uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 850,20 zł netto.


Kwoty stypendiów w Roku Akademickim 2012/2013
Kwoty stypendiów w Roku Akademickim 2012/2013
Kwoty stypendiów na Rok Akademicki 2013/2014 zostaną określone pod koniec października.

Minimalne wynagrodzenie za pracę
W roku 2012 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 1500.00 zł brutto.
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.

W roku 2013 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1600.00 zł brutto.
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.

Dochód rolników
Roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego za rok 2011 wynosi 2713 zł.
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r.

Jak otrzymać stypendium?

Krótki poradnik stypendialny
FAQ stypendia i zapomogi
FAQ stypendia za wyniki w nauce lub sporcie
FAQ zasady liczenia dochodu

Nowy Regulamin, wnioski i zasady przyznawania stypendiówPodstawowym aktem prawnym regulującym przyznawanie stypendiów i zapomóg jest
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej wraz z załącznikami:

załącznik nr 1
Zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń.

załącznik nr 2
Zasady ustalania i dokumentowania dochodu (2012).

załącznik nr 1 do załącznika nr 2
Oświadczenie o wysokości dochodu studenta lub członka jego rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

załącznik nr 2 do załącznika nr 2
Oświadczenie studenta lub członka jego rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym .

załącznik nr 3 do załącznika nr 2
Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej w ubiegłym roku kalendarzowym.

załącznik nr 4 do załącznika nr 2
Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym).

załącznik nr 3
Procedura postępowania przy przyznawaniu stypendium rektora
dla najlepszych studentów za wyniki w nauce.


załącznik nr 4
Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe.

załącznik nr 5
Zasady przyznawania punktów za wysokie wyniki sportowe.

załącznik nr 6
Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia artystyczne.

załącznik nr 7
Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów.

załącznik nr 8
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.

załącznik nr 9
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

załącznik nr 10
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych.

załącznik nr 11
Wnioseko przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce.

załącznik nr 12
Wnioseko przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe.

załącznik nr 13
Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów.

załącznik nr 14
Wniosek o przyznanie zapomogi.

załącznik nr 15
Odwołanie od decyzji Dziekana lub Wydziałowej Komisji Stypendialnej .

załącznik nr 16
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej stypendium rektora dla najlepszych studentów


Inne stypendia dostępne w Politechnice Warszawskiej

Strona Politechniki
Program Stypendialny im. St. Grabskiego dla studentów pochodzących z krajów byłego ZSRR

Kredyt studencki

Najświeższe informacje u źródła.
Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Psycholog

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA


W razie pytań pisz: e-mail lub dzwoń: 516 343 893
Developed by XIDEMIA Powered by Cabal Samorzad Studentow PW